Deze voorwaarden zijn van toepassing en vormen een onlosmakelijk geheel met alle overeenkomsten van Praktijk Droomtijd.

Algemeen

Praktijk Droomtijd is een praktijk voor integratieve psychosociale therapie en hypnotherapie. De therapie gaat uit van de kwaliteiten en het oplossingsvermogen van de cliënt. Een traject ziet er als volgt uit:

 • Een intake gesprek. Het doel van dit gesprek is wederzijdse kennismaking, het helder krijgen van uw hulpvraag, het geven van een toelichting op mijn werkwijze en het opstellen van een behandelplan. Tijdens dit gesprek kan eveneens bezien worden of er voldoende vertrouwen is om de samenwerking aan te gaan.
 • Eén of meerdere consulten waarin de cliënt samen met mij werkt aan de oplossing of verandering van het probleem of de klacht.
 • Een eindevaluatie waarmee het traject wordt afgesloten. Tijdens de eindevaluatie worden de behaalde doelen besproken en geëvalueerd. Bij lange trajecten of indien gewenst, kan er ook een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. U blijft tevens zelf verantwoordelijk voor wat er met u gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe u komt als reactie op de therapie.

Het is uw verantwoordelijkheid om mij juist te informeren over allerlei zaken die uw geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessie.

De minderjarige cliënt laat de overeenkomst mede ondertekenen door ouders of verzorgers. Daarmee wordt toestemming gegeven voor de individuele therapeutisch begeleiding. 

Afspraken

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos door u, of uw vertegenwoordiger, (bij voorkeur telefonisch) worden geannuleerd. (In geval van een afspraak op maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.
 • Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.
 • Bij het niet doorgaan van een sessie van mijn kant, bent u geen kosten verschuldigd. Indien van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd. Bij het niet doorgaan van een sessie is Praktijk Droomtijd op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade.
 • Ik heb het recht om een waarnemer of vervanger in te schakelen in omstandigheden van overmacht, waaronder ziekte. De cliënt mag dit weigeren.

Tarief en facturen

 • Per consult (1 – 1,5 uur) wordt een tarief gehanteerd van € 99,00. Wanneer het consult langer duurt dan 1,5 uur geldt een uurtarief van 66,- voor de overige tijd, afgerond op een kwartier. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor declaratie van de factuur bij de zorgverzekeraar.
 • Na de behandeling stuurt de therapeut een factuur daarvoor. U dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.
 • Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is het niet mogelijk een nieuwe afspraak te maken.
 • Ook als de verzekering (een deel van) de kosten vergoedt, blijft u verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten.
 • Indien een factuur betwist wordt dient het niet-betwiste deel te worden betaald. Over het betwiste deel treden partijen in overleg.
 • Indien een factuur niet wordt betaald is Praktijk Droomtijd gerechtigd de wettelijke rente en/of een opslag voor administratiekosten in rekening te brengen. Praktijk Droomtijd schakelt na de 2e aanmaning een incassobureau in voor de inning van onbetaalde facturen. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de cliënt / de wederpartij.

Vergoeding zorgverzekeraars

Praktijk Droomtijd is aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH en bij de koepelorganisatie RBCZ. Sessies worden daarom in principe (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars, op basis van natuurgeneeskunde (hier valt hypnotherapie onder). De vergoeding die u van uw zorgverzekeraar ontvangt is echter afhankelijk van uw ziektekostenpolis. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar of de sessies bij Praktijk Droomtijd voor vergoeding in aanmerking komen. U bent zelf verantwoordelijk voor declaratie van de factuur bij de zorgverzekeraar.

Klachten

 • De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In deze wet staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.
 • Iedereen die een vorm van zorg verleent, waaronder Praktijk Droomtijd, valt onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillenzorg (Wkkgz).
 • Praktijk Droomtijd kan geen garanties geven maar zal zich volledig inspannen om de therapie in uw geval succesvol te laten zijn.
 • Indien u klachten heeft over Praktijk Droomtijd, verzoek ik u om dit in eerste instantie met mij bespreekbaar te maken. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u zich wenden tot de NBVH of SCAG. Informatie hierover treft u aan in de praktijk of op de website.
 • Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Wanneer uw klacht gegrond is ontvangt u het teveel betaalde terug.
 • Praktijk Droomtijd is niet aansprakelijk voor gevolgen van de therapie. Indien en voor zover zou blijken dat zij wel aansprakelijk zou zijn is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar. Praktijk Droomtijd heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering.

Beëindiging van de overeenkomst

 • Beide partijen hebben het recht de overeenkomst op elk gewenst moment te beëindigen door middel van een schriftelijk bericht of schriftelijke bevestiging van een mondelinge afspraak en onder vermelding van de reden van beëindiging.
 • Indien Praktijk Droomtijd de overeenkomst wenst te beëindigen rust op haar de verplichting om cliënt te verwijzen naar/in contact te brengen met een andere geschikte behandelaar. Bovendien dient zij het dossier op eerste verzoek van de cliënt over te dragen aan de nieuwe behandelaar.
 • De beëindiging van de overeenkomst levert voor beide partijen geen grond op voor een schadevergoeding, behoudens de verplichting om een te laat afgezegde afspraak alsnog te vergoeden.

Cliëntendossier en privacy

Uw privacy

Praktijk Droomtijd handelt volgens alle ter zake doende wet- en regelgeving waaronder de AVG.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en aantekeningen over de onderwerpen die tijdens een consult zijn besproken. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor inzage door de cliënt.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, informeer ik u eerst en vraag ik expliciet uw toestemming.

Praktijk Droomtijd registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een digitaal dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 20 (twintig) jaren bewaard zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, waarna zij vernietigd worden.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘psychosociaal consult’ of ‘behandeling hypnotherapie’
 • de kosten van het consult

Deze algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor de duur van de overeenkomst en tot de laatste factuur is betaald.
 • De Algemene voorwaarden worden regelmatig herzien en aangepast. De meest actuele versie zal steeds op de website gepubliceerd worden en wordt op verzoek gemaild.
 • Bij verschillen tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleert de overeenkomst.
 • Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden zijn uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd tot geschilbeslechting.