ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van Praktijk Droomtijd, tenzij de overeenkomst de toepasselijkheid uitsluit.

Partijen

 • Opdrachtgever: een rechtspersoon of natuurlijke persoon die de diensten van Praktijk Droomtijd op contractbasis afneemt.
 • Cliënt: de natuurlijke persoon die een consult en/of een behandeling hypnotherapie en/of psychosociale therapie ontvangt.
 • Therapeut/opdrachtnemer: de natuurlijke persoon die een consult en/of een behandeling hypnotherapie en psychosociale therapie of andere diensten van Praktijk Droomtijd aanbiedt.

Algemeen

 • Praktijk Droomtijd is een praktijk voor psychosociale therapie en hypnotherapie en wordt vertegenwoordigd door haar therapeut D.A.J. Stokman. De therapie gaat uit van de kwaliteiten en het oplossingsvermogen van de cliënt. Een traject ziet er als volgt uit:
  • Een intake gesprek. Het doel van dit gesprek is wederzijdse kennismaking, het helder krijgen van de hulpvraag van cliënt, het geven van een toelichting op de werkwijze door de therapeut en het bespreken van een behandelplan. Tijdens dit gesprek kan eveneens bezien worden of er voldoende vertrouwen is om de samenwerking aan te gaan.
  • Eén of meerdere consulten waarin cliënt samen met therapeut werkt aan de oplossing of verandering van het probleem of de klacht.
  • Een eindevaluatie waarmee het traject wordt afgesloten. Tijdens de eindevaluatie worden de behaalde doelen besproken en geëvalueerd. Bij lange trajecten of indien gewenst, kan er ook een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.
 • Cliënt draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. Cliënt blijft tevens zelf verantwoordelijk voor wat er met hem/haar gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe cliënt komt als reactie op de therapie.
 • Het is de verantwoordelijkheid van cliënt om therapeut juist te informeren over allerlei zaken die diens geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessie.
 • De minderjarige cliënt laat de overeenkomst mede ondertekenen door ouders of verzorgers, de opdrachtgevers. Daarmee wordt toestemming gegeven voor de individuele therapeutische begeleiding.
 • Wanneer er sprake is van onveiligheid bij kinderen of kinderen van cliënt, volgt therapeut de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’

Afspraken

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos door cliënt/opdrachtgever, of diens vertegenwoordiger, (bij voorkeur telefonisch) worden geannuleerd. In geval van een afspraak op maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.
 • Bij het vergeten of niet op komen dagen op de afspraak door de cliënt worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.
 • Als de therapeut verhinderd is, wordt de cliënt/opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Indien de therapeut de sessie aflast is de opdrachtgever geen kosten verschuldigd. Indien van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd. Bij het niet doorgaan van een sessie is Praktijk Droomtijd op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade. De therapeut plant op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak in.
 • In het geval van langere uitval van de therapeut, wordt in overleg met cliënt besproken of het wenselijk is om de behandeling bij een andere therapeut voort te zetten. Droomtijd draagt dan een goede vervanger voor. Bij vervanging ontvangt de waarnemer in beginsel het volledige dossier, tenzij de cliënt daar bezwaar tegen maakt.
 • De therapeut heeft het recht om een waarnemer of vervanger in te schakelen in omstandigheden van overmacht, waaronder ziekte. De cliënt heeft het recht om dit te weigeren.

Tarief en facturen

 • Per consult (1-1,5 uur) wordt een tarief gehanteerd van € 120,-. Wanneer het consult langer duurt dan 1,5 uur geldt een uurtarief van 80,- voor de overige tijd, afgerond op een kwartier. Voor thuisbezoeken binnen een straal van 10 km is het extra tarief € 25,00. Het tarief van een telefonisch consult is 20,- per kwartier, afgerond op een kwartier. Consulten voor individuele cliënten zijn vrijgesteld van btw. Consulten relatietherapie zijn niet vrijgesteld van btw. Hiervoor geldt het btw tarief van 21%.
 • Praktijk Droomtijd is aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH en bij de koepelorganisatie RBCZ. Consulten worden daarom in principe (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars, op basis van natuurgeneeskunde (hier valt hypnotherapie onder). De vergoeding die de cliënt van zijn/haar zorgverzekeraar ontvangt is afhankelijk van de individuele ziektekostenpolis. Het wordt daarom aangeraden altijd bij de zorgverzekeraar te informeren of de sessies bij Praktijk Droomtijd voor vergoeding in aanmerking komen.
 • Na de behandeling stuurt de therapeut een factuur voor het consult. De cliënt/opdrachtgever voldoet de factuur binnen 14 dagen na dagtekening. Of de declaratie wordt vergoed door de verzekeraar is geen reden voor uitstel van betaling.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor declaratie van de factuur bij de zorgverzekeraar.
 • Ook als de verzekering (een deel van) de kosten vergoedt, blijft de cliënt/opdrachtgever verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten.
 • Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is het niet mogelijk een nieuwe afspraak te maken.
 • Indien een factuur betwist wordt dient het niet-betwiste deel te worden betaald. Over het betwiste deel treden partijen in overleg.
 • Indien een factuur niet wordt betaald is Praktijk Droomtijd gerechtigd de wettelijke rente en/of een opslag voor administratiekosten in rekening te brengen. Praktijk Droomtijd schakelt na de 2e aanmaning een incassobureau in voor de inning van onbetaalde facturen. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de cliënt/de opdrachtgever.
 • Indien de cliënt/opdrachtgever een of meerdere facturen niet voldoet kan de therapeut de behandeling opschorten tot de cliënt/opdrachtgever weer aan de betalingsverplichtingen voldoet. In uitzonderingsgevallen kan de therapeut betaling vooraf verlangen.

Klachten

 • Praktijk Droomtijd kan geen garanties geven maar spant zich volledig in om de therapie succesvol te laten zijn.
 • Indien cliënt/opdrachtgever onvrede heeft, verzoekt therapeut cliënt/opdrachtgever om dit in eerste instantie met therapeut bespreekbaar te maken. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan cliënt/opdrachtgever zich wenden tot de NBVH of SCAG. Informatie hierover is te vinden in de praktijk en op de website.
 • Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Wanneer de klacht gegrond is ontvangt cliënt/opdrachtgever het teveel betaalde terug.
 • Praktijk Droomtijd is niet aansprakelijk voor gevolgen van de therapie. Indien en voor zover zou blijken dat zij wel aansprakelijk zou zijn is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar. Praktijk Droomtijd heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering.

Beëindiging van de overeenkomst

 • Beide partijen hebben het recht de overeenkomst op elk gewenst moment te beëindigen door middel van een schriftelijk bericht of schriftelijke bevestiging van een mondelinge afspraak (e-mail volstaat) en onder vermelding van de reden van beëindiging.
 • Indien Praktijk Droomtijd de overeenkomst wenst te beëindigen rust op haar de verplichting om cliënt indien hij daar prijs op stelt te verwijzen naar/in contact te brengen met een andere geschikte therapeut.
 • Praktijk Droomtijd draagt uitsluitend op verzoek van cliënt het gehele dossier digitaal over aan de cliënt en/of de nieuwe behandelaar.
 • De beëindiging van de overeenkomst als zodanig levert voor beide partijen geen grond op voor aansprakelijkheid en een schadevergoeding,

Cliëntendossier en privacy

Uw privacy

De therapeut houdt zich aan de regels en ethische normen van de beroepsvereniging waar zij lid van is: de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH).

Praktijk Droomtijd handelt volgens alle ter zake doende wet- en regelgeving waaronder de AVG.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelende therapeut een dossier aanlegt. Het cliëntendossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van cliënt en aantekeningen over de onderwerpen die tijdens een consult zijn besproken. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die therapeut, na expliciete toestemming van cliënt, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

De cliënt kan te allen tijde inzage krijgen in het eigen dossier. De cliënt heeft het recht om wijzigingen, aanvullingen of verwijderingen voor te stellen. Therapeut behoudt het recht voor om deze wijzigingen niet over te nemen. De cliënt heeft het recht om een afwijkende zienswijze op papier te zetten en de therapeut verplicht zich om dit als bijlage op te nemen in het dossier.

Inzage in het dossier of kopie door derden bij leven: hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de WGBO (Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst) en is alleen mogelijk indien de cliënt of een derde er schriftelijk toestemming voor geeft. Deze derde dient door cliënt gemachtigd te zijn in een levenstestament of bij rechterlijke beschikking. Na overlijden van de cliënt is inzage in het dossier niet mogelijk behalve op grond van art. 7:458a lid 1 sub a en sub c BW en art. 7:458a lid 2 BW. 

Het dossier wordt volgens de wettelijke bewaartermijnen minimaal 20 jaar bewaard. Cliënt kan op elk moment na het besluit om de samenwerking te beëindigen zelf verzoeken tot vernietiging van het dossier.

Uw behandelende therapeut is de enige met toegang tot de gegevens in het cliëntendossier. Therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Therapeut geeft geen cliëntgegevens aan derden zonder toestemming van de cliënt.

De gegevens uit het cliëntendossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van cliënt.
 • Om overleg te hebben over de behandeling van cliënt. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van cliënt.
 • Voor inzage door de cliënt.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van therapeut na instemming van de cliënt.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens, te weten de NAW gegevens, de geboortedatum, de datum van het consult, het aantal uren, het uurtarief uit het dossier wordt ingevoerd in de financiële administratie, zodat the therapeut of diens administrateur een factuur kan opstellen.

Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van de cliëntgegevens, informeert de therapeut de cliënt en vraagt deze expliciet om toestemming.

Praktijk Droomtijd registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een digitaal dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 20 (twintig) jaren bewaard zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, waarna zij vernietigd worden.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die de client/opdrachtgever ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat de cliënt deze nota kan declareren bij diens zorgverzekeraar:

 • de naam, het adres en de woonplaats van de cliënt
 • de geboortedatum van de cliënt
 • de datum van het consult
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘psychosociaal consult’ of ‘behandeling hypnotherapie’
 • de kosten van het consult

Deze algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor de duur van de overeenkomst en tot de laatste factuur is betaald.
 • De algemene voorwaarden worden regelmatig herzien en aangepast. De meest actuele versie wordt steeds op de website gepubliceerd en wordt op verzoek gemaild.
 • Wijzigingen in de getekende overeenkomst zijn uitsluitend rechtsgeldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend.
 • Bij verschillen tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleert de overeenkomst.
 • Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op de behandelovereenkomst en algemene voorwaarden en de kantonrechter te Utrecht is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen partijen.